Còn hàng

Mô tả

  WannaCry là mã độc mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc khi 1 máy bị nhiễm có thể dễ dàng... Xem thêm